Citymood.ee veebipoest kauba ostu - müügi reeglid

1. Mõisted

1.1. Müüja - Leedu Vabariigi Riigiettevõtete Registrite keskuses registreeritud juriidilise isiku Mido idėjos Ltd. Vilniuse tütarfirma; reg.nr. 303262822; käibemaksukohustuslase nr. LT100008821616; jur.aadress: M.Mažvydo tn. 12-71; LT-06269, Vilnius, Leedu; postiaadress: Laisvės pr. 60, Vilnius, Leedu.

1.2. Müüja - Citymood.ee veebipood aadressil www.citymood.ee

1.3. Ostja - a) teovõimeline füüsiline isik, st. täisealine isik, kelle teovõimet ei ole kohtu kaudu piiratud; b) 14 - 18 aastane alaealine vanema või hooldaja eestkostel, v.a. juhul, kui ta on eestkoste alt vabastatud; c) juriidiline isik; d) kõigi eelpoolnimetatud isikute nõuetekohaselt volitatud esindajad.

1.4. Pooled – Müüja ja Ostja koos.

1.5. Isikuandmed - igasugune teave füüsilise isiku kohta, millest selguks tema identiteet otseselt (nt. märkides ära tema isikukoodi) või kaudselt (viidates isiku ühele või mitmele füüsilisele, füsioloogilisele, vaimsele või majanduslikule omadusele, kultuurilisele või sotsiaalsele kuuluvusele vmt.)

1.6. Reeglid – käesolevad Citymood.ee veebipoest kauba ostu-müügi reeglid.

1.7. Konto - Ostja Citymood.ee veebipoe kliendiks registreerimise tulemusel tekitatud isiklik konto isikuandmete ja tellimuste ajaloo salvestamiseks.

1.8. Kauba tagastamise koht – Müüjale kuuluvat kaupa saab tagastada aadressil Ltd Mido Idėjos, Pärnu mnt 142a-1208 (2 korrus), 11317, Tallinn

 

2. Üldsätted

2.1. Käesolevad eeskirjad (Reeglid) saavad peale Ostja poolt heakskiitmist (Ostja on kohustatud enne veebipoest ostu sooritamist Reeglid läbi lugema ja oma nõusolekut nendega kinnitama, klikates ruudul „Nõustun”) Poolte jaoks õiguslikult siduvaks dokumendiks ning Pooled on kohustatud järgima selles sätestatud Ostja ja Müüja õigusi ja kohustusi, kaupade ostmise, kauba eest maksmise ning kauba kohaletoimetamise tingimusi, samuti kaupade tagastamise ja ümbervahetamise korda, Poolte vastutust ning Citymood.ee veebipoest kauba teistesse riikidesse tellimise reegleid.

2.2. Citymood.ee veebipoest on õigus kaupu osta ainult nendel Ostjatel, kes vastavad Reeglite punktis 1.3 sätestatud tingimustele. Nõustudes Reeglitega kinnitab Ostja ka samas, et ta vastab nendele tingimustele ning seega on tal õigus Citymood.ee veebipoest kaupu osta.

2.3. Müüja jätab endale õiguse igal ajal muuta, parandada, täiendada või osaliselt tühistada Reegleid, võttes seejuures arvesse seadustest tulenevaid nõudeid. Kõikidest muudatustest, parandustest, täiendustest või tühistustest teavitatakse registreerunud kliente Citymood.ee veebipoodi sisselogimisel ning enne uute ostude sooritamist peavad nad muudetud Reeglitega uuesti nõustuma.

2.4. Kui Müüjal on õigus või kohustus edastada Ostjatele infot või dokumente e-posti teel, lasub kõikidel juhtudel Ostjal vastutus registreerimisel sisestatud õige ja toimiva e-posti aadressi eest.

 

3. Isikuandmed ja nende kaitse

3.1. Ostjal on võimalik tellida kaupu Citymood.ee veebipoest ühel järgmistest viisidest:

3.1.1. Täites Citymood.ee veebipoe registreerimisvormi (sisestades oma kasutajanime ja parooli);

3.1.2. Veebipoes, ilma Citymood.ee kliendiks registreerimata;

3.1.3. Telefoni teel;

3.1.4. Isiklikult Kauba tagastamise kohas.

3.2. Kauba tellimisel Reeglite punktides 3.1.1. - 3.1.2. sätestatud viisidel kohustub Ostja täitma nõutud isikuandmete väljad, mida kasutatakse Ostja tellimuse täitmiseks ning mis edaspidiselt alluvad isikuandmete kaitsele.

3.3. Tellides kaupa telefoni teel või isiklikult Kauba tagastamise kohas saab Ostjast samuti Reeglite ja isikuandmete kaitse subjekt. Ka neil viisidel tellimust tehes nõustub Ostja Reeglitega.

3.4. Kui Ostja valib Citymood.ee veebipoest kauba, lisab selle ostukorvi ning täidab kõik tellimiseks vajalikud sammud (viimasena makseviisi valimine ja tellimuse kinnitamine), siis loetakse Müüja ja Ostja vaheline ostu-müügileping sõlmituks.

3.5. Iga Ostja isikuandmed salvestatakse Citymood.ee veebipoe andmebaasi.

3.6. Ostja nõustub sellega, et tema Reeglite punktis 2.2. märgitud isikuandmeid (nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja kauba kohaletoimetamise aadress) võidakse kasutada Citymood.ee veebipoe tulemuste analüüsimise ja otseturunduse eesmärgil ning neid avaldatakse veebipoe töötajatele ja koostööpartneritele ainult Ostja tellimuse täitmise eesmärgil.

3.7. Ostja nõustub sellega, et tema isikuandmeid töödeldakse Müüja poolt veebipoe huvides ning Ostja poolt sisestatud e-posti aadressile ja telefoninumbrile saadetakse teateid Ostja tellimuse täitmisest.

 

4. Ostja õigused

4.1. Ostjal on õigus osta Citymood.ee veebipoest kaupu ja teenuseid vastavalt Reeglites sätestatule. Vastavalt Reeglite punktis 4.2. sätestatule on Ostjal õigus Reeglites sätestatust keelduda.

4.2. Ostjal on õigus Citymood.ee veebipoega sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, teatades sellest Müüjale kirjalikult e-posti teel, märkides ära kauba, mida soovitakse tagastada ja tellimuse numbri, mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul peale kauba kättesaamist postiga, kulleriga või isiklikult järgi tulles, v.a. alljärgnevatel juhtudel:

4.2.1. Kauba puhul, mis on valmistatud Ostja eritellimuse järgi või vastavalt tema poolt nõutud tingimusele või mis on oma olemuselt selline, et Ostja seda tagasi võtta ei saa (vähenenud müügiväärtusega, riknev või aeguv kaup).

4.3. Müüjal on õigus Reeglite punktis 4.2. sätestatut Ostja suhtes kohaldada vastavalt Leedu Majandusministri 17.08.2001.a. määrusele nr. 258 „Sidevahendi kaudu kaupade ja teenuste ostmise eeskirjad”.

4.4. Reeglite punktis 4.2. sätestatu kehtib Ostjale ainult siis, kui kaup ei ole rikutud või selle välimust pole olulisel määral muudetud, kaupa ei ole kasutatud ning kõik kauba pakendid ja etiketid on alles ja rikkumata.

4.5. Kui Ostja soovib vastavalt Reeglite 4.2. sätestatule Citymood.ee veebipoest ostetud kauba (kaupade) ostu-müügilepingust taganeda ning kauba(d) Müüjale tagastada, on Müüja kohustatud kauba(d) Ostjalt tagasi võtma. Sellisel juhul kehtib Ostjale Reeglite punktis 4.2. sätestatu ja ainult sellele kaubale (nendele kaupadele), mis on Ostjale kohale toimetatud. Juhul, kui kasvõi üks tagastatavatest kaupadest ei vasta Reeglite punktis 11.4 sätestatule, on Müüjal õigus kogu kauba tagastamisest keelduda.

 

5. Ostja kohustused

5.1. Citymood.ee veebipoest kaupu ja teenuseid ostes kohustub Ostja järgima Reegleid, jaotises „Privaatsuspoliitika“ sätestatut ning muid tingimusi, mis on sätestatud Citymood.ee veebipoes ning vastavad Leedu Vabariigi õigusaktidele.

5.2. Ostja kohustub maksma tellitud kaupade või teenuste eest vastavalt Müüja poolt kehtestatud korrale. Kui Ostja soovib kauba Müüjale Kauba tagastamise punktis tagastada, kohustub Müüja selle vastu võtma Reeglites sätestatud tähtaja jooksul.

 

6. Müüja õigused

6.1. Müüjal on õigus muuta, peatada või lõpetada teatud Citymood.ee veebipoe funktsioone osaliselt või täielikult ning muuta objektide paigutust veebipoes.

6.2. Müüjal on õigus Citymood.ee veebipoe tegevus peatada või lõpetada. Sel juhul täidetakse kõik olemasolevad tellimused ning uusi tellimusi vastu ei võeta.

6.3. Müüjal on õigus muuta Citymood.ee tarnete mahtu, peatada või katkestada teenuse või selle osa osutamine või kauba maksumuse või selle osa tasumine.

6.4. Kui Ostja püüab õõnestada Citymood.ee veebipoe tööd, selle stabiilsust või julgeolekut või ei täida oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamata ja etteteatamata piirata või peatada Ostja juurdepääsu veebipoele või erandjuhul kõrvaldada Ostja konto Citymood.ee veebipoe andmebaasist.

6.5. Müüjal on õigus Ostja tellimus etteteatamata tühistada, kui Ostja valib Reeglite punktides 8.2.1., 8.2.2. või 8.2.3. sätestatud makseviisi, kuid ei teosta makset 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest.

6.6. Kui Ostja on valinud Reeglite punktis 8.2. sätestatud makseviisi, kuid Müüjal on Ostja poolt esitatud info suhtes kahtlusi, on Müüjal õigus Ostjaga kontakteeruda tema poolt tellimuses esitatud kontaktinfo alusel. Sel juhul hakatakse kauba kohaletoimetamise aega arvestama alates Ostjaga suhtlemisest. Müüjal on õigus ilma etteteatamata Ostja tellimus tühistada, kui:

1) Müüjal ei õnnestu Ostjaga kontakteeruda 2 (kahe) tööpäeva jooksul peale tellimuse kinnitamist Ostja poolt;

2) Ostja ei esita Müüjale Ostja poolt nõutud isikuandmeid;

3) Ostja ei anna Müüjale nõusolekut tema isikuandmete salvestamiseks ja kasutamiseks.

6.7. Müüjal on ka teisi õigusi, mis on sätestatud Reeglites, jaotises „Privaatsuspoliitika” ja muudes Citymood.ee dokumentides ning mis tulenevad Leedu Vabariigi õigusaktidest.

 

7. Müüja kohustused

7.1. Müüja kohustub järgima Reeglites ning teistes Citymood.ee veebipoe dokumentides sätestatut, mis on ära märgitud Ostja sisenemisel Citymood.ee veebipoodi.

7.2. Müüja kohustub andma Ostjale selgesõnaliselt ja arusaadavalt sellist teavet Citymood.ee veebipoe kohta, mida näeb ette Leedu Vabariigi Tsiviilseadustiku artikkel 6,2287.

7.3. Müüja kohustub austama Ostja privaatsust. Müüja kohustub töötlema Ostja isikuandmeid ainult vastavalt Reeglitele, jaotises „Privaatsuspoliitika” sätestatule ja Leedu Vabariigi seadustele.

7.4. Enne tellimuse vastuvõtmist kohustub Müüja informeerima Ostjat nii Citymood.ee tegevuse olulisel määral peatamisest või selle lõpetamisest, kui ka Reeglite punktides 6.2. ja 6.3. sätestatud muudatustest. Sellise info esitamist Citymood.ee poolt loetakse asjakohaseks ja piisavaks.

7.5. Müüja kohustub Ostja poolt tagastatava kauba vastu võtma Reeglites sätestatud tingimustel.

7.6. Kui Müüja oluliste arengute või muudatuste tõttu ei õnnestu tal Kliendile tellitud kaupa hankida, kohustub Müüja pakkuma Ostjale asenduseks analoogset või võimalikult sarnast kaupa. Kui Ostja pakutud analoogist keeldub, kohustub Müüja tagastama Ostjale raha 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul, kui makse on varasemalt tehtud ning tellimus varasemalt nõuetekohaselt tühistatud.

7.7. Müüja kohustub järgima ka muid nõudeid, mis on sätestatud jaotises „Privaatsuspoliitika” ning Leedu Vabariigi õigusaktides.

 

8. Kauba maksumus, tasumise kord ja tähtajad

8.1. Kauba maksumused on Citymood.ee veebipoes välja toodud eurodes. Hinnad sisaldavad  seaduslikku ja kehtivat käibemaksumäära.

8.2. Tellitud kauba eest saab Ostja saab tasuda järgmistel viisidel:

8.2.1. Ülekandega internetipanga kaudu;

8.2.2. Pangaülekandega;

8.2.3. Sularahas või pangakaardiga kauba kohaletoimetamisel;

8.3. Kui makse jõuab Müüjani, siis tellimus kinnitatakse ning sellest hetkest hakatakse arvestama kohaletoimetamise tähtaega.

8.4. Reeglitega nõustumisel nõustub Ostja esitama vajadusel ka nõutud dokumente – kauba garantii kehtivuse tõestamiseks käibemaksuarvet, mis saadetakse Ostja poolt registreerimisvormi sisestatud e-posti aadressile kohe pärast tellimuse täitmist. Käibemaksuarvel on märgitud kauba hinnasoodustus, kauba lõpphind, sh. maksud, tasud jmt. andmed, mis kuuluvad esitamisele raamatupidamisele kehtestatud õigusaktide nõuete alusel.

8.5. Müüja sisestab Ostja poolt ostetud kauba käibemaksuarve ka Ostja konto vastavasse jaotusesse Citymood.ee veebipoes - "Minu tellimused". Ostja saab selles oma tellimusi vaadata ning tellimisvorme ka välja printida.

8.6. Kauba maksumus ei tohi peale tellimuse kinnitamist muutuda, v.a. juhul kui selline muutus on toimunud infosüsteemide tehnilise rikke või muude Müüjast sõltumatute asjaolude tõttu. Kui sellisel juhul Ostja ei nõustu kaupa uue hinnaga ostma, võib Ostja tellimuse tühistada, teavitades Müüjat sellest 2 (kahe) tööpäeva jooksul ning Müüja tagastab Ostjale kogu eelnevalt tasutud maksumuse.

 

9. Kauba kohaletoimetamine

9.1. Kaupa tellides saab Ostja kauba kohaletoimetamiseks valida ühe Reeglite punktides 9.2. - 9.3. sätestatud viisidest. Kauba kohetoimetamise tingimused ja kohaletoimetamise tasud on välja toodud SIIN.

9.2. Kui ostja valib kaupade kohaletoimetamise kulleriga:

9.2.1. Ostja kohustub märkima oma täpse aadressi.

9.2.2. Ostja kohustub kauba vastu võtma isiklikult. Kauba kättesaamisel esitab Ostja kehtiva isikuttõendava dokumendi (pass, ID-kaart või juhiluba). Kui Ostja ei saa isiklikult kaupa vastu võtta ning kaubad on Ostja poolt märgitud aadressile kohale toimetatud, siis ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensiooni sellest, et kauba sai kätte vale inimene.

9.3. Kui Ostja valib kauba kohaletoimetamise posti teel Omniva postkontorisse:

9.3.1. Omniva postkontorisse saadetud kaupa saab tagastada 7 (seitsme) päeva jooksul alates sellest, kui Müüja informeeris Ostjat e-posti teel sellest, et kaupa saab tagastada.

9.4. Kui Ostja valib kauba kohaletoimetamise Leedu postiteenuse kaudu:

9.4.1. Ostja kohustub märkima oma täpse aadressi.

9.4.2.Ostja kohustub kauba vastu võtma isiklikult. Kauba kättesaamisel esitab Ostja kehtiva isikuttõendava dokumendi (pass, ID-kaart või juhiluba). Kui Ostja ei saa isiklikult kaupa vastu võtta ning kaubad on Ostja poolt märgitud aadressile kohale toimetatud, siis ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensiooni sellest, et kauba sai kätte vale inimene. Kui Ostja ei saa kaubale järgi minna, siis peab ta tellimuse tühistama 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.

9.5. Kui Ostja on kauba ja selle kohaletoimetamise eest tasunud ning ei ole tellimust Reeglite punktides 9.2. - 9.4. sätestatud tähtaja jooksul tühistanud või kauba kohaletoimetamine Ostjale on ebaõnnestunud, siis peavad esindajad Ostjaga kontakteeruma, et leppida kokku uus kauba kohaletoimetamise viis ja aeg. Kui ka siis Ostja tellimust ei tühista või talle ei ole võimalik kaupa kohale toimetada, siis tühistab Müüja tellimuse, võtab kauba tagasi ning tagastab Ostjale kauba eest tasutud maksumuse, arvestades sellest eelnevalt maha kauba kohaletoimetamise tasu.

9.6. Kui Ostja ei ole kauba ja selle kohaletoimetamise eest tasunud ning ei ole tellimust Reeglite punktides 9.2. - 9.4. sätestatud tähtaja jooksul tühistanud või kauba kohaletoimetamine Ostjale on ebaõnnestunud, siis tagastatakse kaup Müüjale ning tellimus tühistatakse.

9.7. Müüja toimetab kauba Ostjale vastavalt kauba kirjelduses sätestatud tingimustele. Need tingimused on üldised ning neid ei kohaldata juhul, kui Müüjal tellimuse tegemise ajal kaubavaru puudub ning Ostja on sellest teadlik. Ostja nõustub, et sellisel juhul võib kauba kohaletoimetamise aeg Müüjast sõltumatutel asjaoludel pikeneda.

9.8.Müüja vabaneb vastutusest kauba kohaletoimetamise ajast mittekinnipidamise eest kõigil nendel juhtudel, kui kaup ei ole Ostja süül või Ostjast sõltumatute asjaolude tõttu Ostjale kohale toimetatud või kohale toimetatud hilinemisega.

9.9. Täpsem info kauba kohaletoimetamisest on sätestatud jaotuses „Kauba kohaletoimetamine”.

 

10. Kauba kvaliteet ja garantii

10.1. Iga Citymood.ee veebipoes müüdava kauba omadused on märgitud kauba juures olevas kirjelduses.

10.2 Müüja poolt antav garantii ei kitsenda ega muuda ära neid tarbijaõigusi, mis tulenevad mittekvaliteetse kauba või teenuse ostjale Leedu Vabariigi õigusaktidest.

11. Ostu-müügilepingust taganemise, kauba asendamise ja tagastamise õigus

11.1. Ostu-müügilepingust taganemise õigus

11.1.1. Ostjal on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul on õigus ilma põhjuseta ostu-müügilepingust taganeda, teavitades sellest eelnevalt Müüjat. Seda õigust ei saa Ostja kasutada nende ostu-müügilepingute suhtes, mis on loetletud Leedu Vabariigi Tsiviilseadustiku § 6.228.10 lg-s 2.

11.1.2. Ostja teavitab Müüjat ostu-müügilepingust taganemisest ühel alljärgnevatest viisidest:

a) täites ostu-müügilepingust taganemise vormi

b) andes oma ostu-müügilepingust taganemisest Müüjale teada avaldusega, milles sisaldub Ostja selgesõnaline lepingust taganemise soov. Ostja saadab avalduse Müüja e-posti aadressile [email protected]. Peale avalduse saamist saadab Ostja Müüjale koheselt kinnituse selle kättesaamisest.

11.1.3. 14-päevase ostu-müügilepingust taganemise õiguse algust arvestatakse järgmiselt:

a) kui ostu-müügileping on sõlmitud - alates kauba kättesaamisest Ostja või tema poolt volitatud isiku poolt;

b) kui Ostja tellis mitu kaubaartiklit ja need toimetatakse kohale mitme saadetistega - alates viimase saadetise kättesaamisest Ostja või tema poolt volitatud isiku poolt;

c) kui kaup toimetatakse kohale mitme saadetisega või osade kaupa - alates viimase saadetise või osa kättesaamisest Ostja või tema poolt volitatud isiku poolt.

11.1.4. Kui Ostja taganes ostu-müügilepingust ajal, kui kaup ei olnud veel talle kohale toimetatud, võtab Müüja sellist taganemist tellimuse tühistamisena ning teavitab sellest e-posti teel ka Ostjat.

11.1.5. Kui Ostja taganes ostu-müügilepingust peale kauba kohaletoimetamist või tühistas tellimuse, kohaldatakse Reeglite punktis 11.5. sätestatut.

11.2. Nõuetekohane kauba asendamine ja tagastamine

11.2.1. Ostjal on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kättesaamisest vahetada saadud kaup analoogse erinevas suuruses, erinevat värvi, erineva mustriga või erinevate lisadega kauba vastu. Kui kauba vahetamisel on vahetatava ja uue kauba hinnad erinevad, siis peab Ostja nõustuma Müüja poolt määratud uue hinnaga. Ostja peab teavitama Müüjat oma soovist kaupa käesolevas punktis sätestatud õiguse kohaselt asendada või tagastada kirjalikult Müüja e-posti aadressile [email protected].

11.2.2. Kui Ostja ei ole rahul kauba kuju, suuruse, värvi, mustri või lisanditega, võib kaupa asendada või tagastada vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele. Tarbija õigust kaug- ja koduukselepingutest taganemiseks ei kohaldata Leedu Vabariigi Tsiviilseadustiku art. 6.22810 lg 2loetletud lepingutele. Reeglite punktis 11.3.1 sätestatud ajavahemiku jooksul on Ostjal õigus taganeda sellisest ostu-müügilepingust või see tühistada, mis ei ole alljärgnevate hulgas loetletud:

11.2.2.1. Teenuse osutamise leping, mille täitmiseks on saadud Ostja selgesõnaline nõusolek ning Ostja on teadlik, et ta kaotab õiguse lepingust taganeda peale seda, kui Müüja on oma lepingujärgsed kohustused täielikult täitnud.

11.2.2.2. Leping, mille kohaselt müüdud kauba või teenuse hind on Reeglites sätestatud lepingust taganemise perioodi jooksul muutunud finantsturu kõikumise tõttu.

11.2.2.3. Leping, mille kohaselt on kaup valmistatud Ostja eritellimuse järgi, vastavalt tema poolt nõutud tingimusele või mis on selgelt kohandatud kasutamiseks ainult selle Ostja poolt.

11.2.2.4. Leping kiiresti rikneva või lühikese säilivustähtajaga kauba tellimiseks.

11.2.2.5. Leping pakendatud kauba tellimiseks, mille pakendit on peale kauba kohaletoimetamist avatud ning mis ei ole enam sobilik tagastamiseks tervisekaitse nõuetele mittevastavuse tõttu või hügieenilistel põhjustel (aluspesu, beebiriided; sukkpüksid, sukad, sokid ja muud samalaadsed tooted; alussärgid, öösärgid, pidžaamad ja muud samalaadsed tooted; rinnahoidjad, korsetid ja muud samalaadsed tooted, voodipesu, mänguasjad).

11.2.2.6. Leping sellise kauba tellimiseks, mis saab oma olemusest tingituna teiste esemete lahutamatuks osaks.

11.2.2.7. Leping alkohoolsete jookide tellimiseks, mille hind on lepingu sõlmimise ajal kindlaks määratud, mis on kohale toimetatud peale 30 päeva möödumist alates lepingu sõlmimisest ning mille tegelik väärtus sõltub turu kõikumisest.

11.2.2.8. Leping, mis on sõlmitud Ostja poolt selgesõnaliselt soovitud kiireloomuliste parandus- või hooldustööde teostamiseks. Kui sellisel juhul pakub Müüja pakub rohkem teenuseid kui Ostja on soovinud või müüb rohkem kaupu, kui nendeks parandus- või hooldustöödeks tegelikult vaja on, annavad sellised teenused või kaubad Ostjale õiguse lepingust taganeda.

11.2.2.9. Leping pakendatud audio- ja videosalvestuste või tarkvara tellimiseks, mille pakendit on peale kohaletoimetamist avatud.

11.2.2.10. Leping ajalehtede, ajakirjade ja muude perioodiliste väljaannete kohaletoimetamiseks, v.a. nende tellimine pikemaajaliseks perioodiks.

11.2.2.11. Avalikul enampakkumisel sõlmitud leping.

11.2.2.12. Lepingud majutus-, kaubaveo-, autorendi-, toitlustus- või meelelahutusteenuse osutamisele, kui lepingus on sätestatud konkreetne teenuse osutamise kuupäev või periood;

11.2.2.13. Digitaalse sisu kohaletoimetamise leping, mille puhul on Ostja andnud kohaletoimetamiseks oma eelneva selgesõnalise nõusoleku ning kinnituse, et ta on teadlik sellest, et ta kaotab õiguse lepingust taganeda.

11.2.3. Kauba saatelehe alusel kohustub Müüja Ostjale mittesobiliku kauba asendama Ostja poolt täpsustatud kuju, suuruse, värvi, mustri või lisadega kauba vastu. Kui Müüjal ei ole Ostjale sobivat asenduskaupa, siis tagastab Müüja Ostjale kauba maksumuse. Kauba maksumus tagastatakse Ostjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates sellest, kui Müüja sai kätte Ostja teavituse soovist ülalmainitud õigust kasutada. Kui Ostja ei ole Müüjale veel kaupa tagastanud, siis hakatakse ülalmainitud kauba maksumuse tagastamise tähtaega arvestama alates kauba tagastamisest Müüjale.

11.2.4. Reeglitega nõustudes nõustub Ostja ka sellega, et kauba maksumus tagastatakse Ostja pangakontole, v.a. juhul, kui Ostja ja Müüja lepivad kokku teisiti.

11.2.5. Kauba tagastamise kord on sätestatud Reeglite punktis 11.5.

11.3. Defektse kauba asendamine ja tagastamine.

11.3.1. Defektne kaup kõrvaldatakse müügist ning see asendatakse vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja Leedu Vabariigi õigusaktidele.

11.3.2. Kui Ostja ostis defektse kauba ning ta märkis kauba defektsuse ära ka kauba üleandmise-vastuvõtmise dokumendis (kui ei märkinud, siis kohaldatakse Reeglite punktis 11.3 sätestatut) või kauba sobimatu kvaliteet on tingitud tootmisveast kauba tellimise ajal või kaup ei vasta tootja kirjeldusele, võib Ostja kauba tagastada ning omal valikul lisaks nõuda, et:

11.3.2.1. Müüja eemaldab mõistliku aja jooksul kauba defekti juhul, kui sellist defekti saab eemaldada.

11.3.2.2. Müüja alandab vastaval määral kauba hinda;

11.3.2.3. Müüja asendab defektse kauba kvaliteetse kaubaga, v.a. juhul, kui defekt on tühine või see on tekkinud Ostja süül;

11.3.2.4. Müüja tagastaks talle tasutud kauba maksumuse ning õigust ostu-müügilepingust taganeda juhul, kui defektse kauba müük on toimunud tellimuse täitmise korda rikkudes.

11.3.3. Ostja saab kasutada ainult ühte Reeglite punktides 11.3.2.1. - 11.3.2.4. sätestatud meetmetest, mille ta peab valima defektse kauba tagastamisel Müüjale. Kui Ostja valib ühe Reeglite punktides 11.3.2.1. - 11.3.2.4. loetletud meetmetest ning Müüja ei ole võimeline seda teostama, siis pakub Müüja omalt poolt välja mõne teise Reeglite punktis 11.3.2.1. - 11.3.2.4. loetletud meetmetest ning Ostjal ei ole õigust seda muuta. Ostja ei ole õigust ostu-müügilepingut lõpetada, kui kauba defekt on tühine.

11.3.4. Kauba tagastamisel kohustub Ostja:

11.3.4.1. Teavitama Müüjat kirjalikult e-posti aadressil [email protected] oma soovist kaup tagastada ning täpsustab selles tagastatava kauba andmed.

11.3.4.2. Esitama kauba tellimist tõestava dokumendi.

11.3.4.3. Esitama vabas vormis avalduse kaupade tagastamiseks.

11.3.5. Ostja võib kasutada oma defektse kauba tagastamise õigust 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

11.3.6. Müüjal on õigus keelduda tagastatava kauba vastuvõtmisest juhul, kui Ostja rikub kauba tagastamise korda.

11.3.7. Ostja maksab kauba kohaletoimetamise kulud ning kauba tagastamise kulud ning Müüja peab peale tagastatud kauba defektsuses veendumist selle vastu võtma, v.a. reeglites loetletud erandlikel juhtudel. Kauba tagastamisel juhindutakse Reeglite punktis 11.5 sätestatust.

11.3.8. Müüja tagastab Ostjale tasutud kauba maksumuse 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul peale Ostja poolt defektsest kaubast teavituse saamist. Kui Ostja ei ole Müüjale veel kaupa tagastanud, siis hakatakse ülalmainitud raha tagastamise tähtaega arvestama alates kauba tagastamisest Müüjale. Reeglitega nõustudes nõustub Ostja ka sellega, et kauba maksumus tagastatakse Ostja pangakontole, v.a. juhul, kui Ostja ja Müüja lepivad kokku teisiti.

11.3.9. Müüja ei tagasta Ostjale sellise kauba maksumust, mida on tahtlikult või ettevaatamatusest kahjustatud (kaup on puutunud kokku kemikaalidega, veega, tulega, kõrge temperatuuriga, teravate esemetega jne.), kahjustunud kauba ladustamise eeskirjade rikkumise tõttu või kaupu on kasutatud nende kasutamise viisiga sobimatult.

11.4. Kauba asendamine ja tagastamine peale kauba kohaletoimetamist

11.4.1. Kui Ostja ei ole kaupa veel kätte saanud, peab ta oma soovist kaup asendada või see tagastada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul teavitama Müüjat kirjalikult e-posti aadressil[email protected] või helistades numbril +372 6682429 Müüja kohustub kauba vastu võtma või need Ostjale sobiva kaubaga asendama. Juhul, kui Müüjal ei ole võimalik kaupa asendada, tagastab ta Ostjale tasutud kauba maksumuse. Müüja tagastab Ostjale tasutud kauba maksumuse 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul peale Ostja poolt kauba asendamise või tagastamise teavituse saamist. Kui Ostja ei ole Müüjale veel kaupa tagastanud, siis hakatakse ülalmainitud kauba maksumuse tagastamise tähtaega arvestama alates kauba tagastamisest Müüjale. Reeglitega nõustudes nõustub Ostja ka sellega, et kauba maksumus tagastatakse Ostja pangakontole, v.a. juhul, kui Ostja ja Müüja lepivad kokku teisiti.

11.4.2. Kauba ja kauba maksumuse tagastamise kord on sätestatud Reeglite punktis 11.5

11.5. Kauba ja kauba maksumuse tagastamine

11.5.1. Ostjal on õigus kaup tagastada ainult sel juhul, kui kauba tagastamise tähtaeg ei ole veel möödunud, kaupa ei ole kahjustatud, selle välimust ei ole olulisel määral muudetud ning seda ei ole kasutatud. Tagastatava kaubaga peavad olema kaasas selle originaalsildid ja ümbrised ning tagastatav kaup peab olema originaalpakendis.

11.5.2. Ostja tagastab koos kaubaga ka kõik sellega kaasnenud kingitused.

11.5.3. Kauba tagastamisel kohustub Ostja kirjutama saadetisele oma täpse aadressi ning pakkima tagastatava kauba korralikult, et see saatmisel kahjustada ei saaks. Müüja ei tagasta Ostjale kauba maksumust juhul, kui kaup on saatmisel kahjustada saanud. Müüja ei vastuta nende saadetiste eest, mille saatmine toimus ebakorrektselt, millel oli ebatäpne aadress või mis said saatmise käigus kahjustada või läksid kaotsi.

11.5.4. Kui Ostja on ostnud Citymood.ee veebipoest kaupade komplekti, siis peab ta ka kogu kaupade komplekti Müüjale tagastama , v.a. juhul kui Ostjal on õigus tagastada ainult mõni kaupa kogu komplektist. Juhul, kui vähemalt üks kaup kogu komplektist ei vasta Reeglite punktis 11.5.1. sätestatud nõuetele, on müüjal õigus kogu komplekti tagasivõtmisest keelduda.

11.5.5. Peale Reeglite punktides 11.1 – 11.5. sätestatu teostamist Ostja poolt peab ta järgima ka kõiki Reeglites sätestatud kauba asendamise ja tagastamise korra nõudeid.

11.5.6. Reeglitega nõustudes nõustub Ostja ka sellega, et kauba maksumus tagastatakse Ostja pangakontole, v.a. juhul, kui Ostja ja Müüja lepivad kokku teisiti.

11.5.7. Müüja ei tagasta Ostjale tema poolt makstud kauba kohaletoimetamise tasu juhul, kui tagastatud kaup on kvaliteetne või kui Ostja valis mingi muu ja kulukama kauba kohaletoimetamise meetodi, kui on välja toodud SIIN.

11.5.8. Müüjal on õigus mitte tagastada Ostjale kauba maksumust seni, kuni kaup on Müüjale tagastatud ning selle vastavust Reeglite punktis 11.5.2. sätestatule ei ole kontrollitud.

11.5.9. Kui kauba asendamisel teise kaubaga asendatava ja uue kauba hinnad on erinevad, peab Ostja Müüja poolt määratud uue hinnaga nõustuma.

11.5.10. Kui Ostja kasutanud lisasoodustust (nt. tasuta kohaletoimetamine) ning hiljem tühistas (tagastas) vähemalt ühe kauba sellest tellimusest, on Citymood.ee veebipoel õigus tagastatud kauba maksumuse tagastamisel Ostjale see lisasoodustus tagastatavast summast maha arvestada.

 

12. Kinkekaart

12.1. Citymood.ee veebipoe kinkekaart kehtib kuni 6 (kuue) kuu jooksul alates selle ostmisest. Kinkekaardi ostmisel nõustub Ostja selle kasutamise tingimustega.

12.2. Kinkekaarti ei vahetata ümber rahaks ning see ei kuulu tagastamisele.

12.3. Kui kinkekaardiga ostetava kauba hind on kinkekaardi väärtusest kõrgem, siis tasub kinkekaardi kasutaja hinnavahe.

12.4. Kui kinkekaardiga ostetava kauba hind on kinkekaardi väärtusest madalam, siis Müüja hinnavahet kinkekaardi kasutajale ei kompenseeri.

12.5. Ühe kinkekaardiga saab tasuda ainult ühe korra, peale seda kaotab kinkekaart oma kehtivuse.

12.6. Kui kinkekaarti selle kehtivusaja jooksul kasutatakse, loetakse kinkekaart peale kasutamist kehtetuks.

13. Vastutus

14.1. Ostja vastutab täielikult enda poolt esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja ei ole esitanud oma õigeid isikuandmeid, siis ei vastuta Müüja sellest tulenevate tagajärgede eest ning tal on õigus nõuda Ostjalt sellega seotult tekkinud otsese kahju hüvitamist.

14.2. Ostja vastutab veebipoe kasutamisel tehtud tegude eest.

14.3. Veebipoe kliendiks registreerimisel nõustub Ostja ka vastutusega oma sisselogimise andmete andmise eest kolmandatele isikutele. Kui Citymood.ee veebipoodi kasutab kolmas isik, kes siseneb veebipoodi Ostja sisselogimise andmetega, loeb Müüja selle isiku Ostjaks.

14.4. Müüja on vabastatud igasugusest vastutusest juhul, kui kahju tuleneb asjaolust, et Ostja ei saanud Müüja soovitustest hoolimata aru Reeglitest, kuigi talle anti võimalus nendega tutvuda.

14.5. Kui Müüja veebipoes sisalduvad teiste firmade, institutsioonide, organisatsioonide või eraisikute lingid, siis ei vastuta Müüja neis sisalduva informatsiooni eest, ei juhenda ega kontrolli seda ega esinda neid firmasid või eraisikuid.

14.6. Müüja ei vastuta Ostja ja tema poolt tellitud teenust osutava partneri vastastikuste kohustuste nõuetekohase täitmise eest.

14.7. Kahju korral hüvitab selle kahju väärtuse teisele poolele see pool, kelle süül kahju tekkis.

 

15. Infovahetus

15.1. Müüja saadab kõik sõnumid Reeglite punkti 2.2. nõuetele vastavale Ostjale kirjalikult tema e-posti aadressile, mille ta veebipoe kliendiks registreerudes esitas.

15.2. Ostja saab kõik oma teated ja küsimused saata kirjalikult Müüja e-posti aadressile [email protected].

 

16. Lõppsätted

16.1. Käesolevad Reeglid on koostatud vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele.

16.2. Käesolevatest Reeglitest tekkinud suhteid käsitletakse vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele.

16.3. Kõik käesolevate reeglite kohaldamisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste teel kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

ĀTRA UN BEZMAKSAS PIEGĀDE

Bezmaksas piegāde pirkumiem virs 79 €

VIENKĀRŠA PAKOMĀTU ATGRIEŠANA

14 dienu atgriešanas politika ar naudas atmaksas garantiju

Aizsargāta maksāšana garantēta

SSL šifrēšanas tehnoloģija nodrošina augstāko drošības līmeni

Toode lisatud soovinimekirja

Kõigepealt aga küpsised 

Osa küpsised on CityMood.ee toimimiseks hädavajalikud. Lisaks kasutame ka muid küpsiseid, mis aitavad meil teie külastusi teha mõnusamaks ja isikupärasemaks, kohandada teie jaoks meie reklaame nii CityMood.ee  saidil kui ka partnerite saitidel ning analüüsida oma veebisaidi toimivust, ent üksnes juhul, kui annate oma nõusoleku. Lisateavet oma valikute kohta leiate meie küpsisepoliitikast.